Terms of Service

  1. Koper koopt via Ticketassist een Ticket voor een Evenement van Organisator. Er komt daardoor tussen Koper en Organisator een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Organisator. Ticketassist treedt in dat verband op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Organisator en is geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen Koper en Organisator komt tot stand nadat Koper via Ticketassisit één of meerdere Tickets heeft gekocht.
  2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Ticketassist vrijblijvend.
  3. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Ticketassist contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Ticketassist Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Ticketassist ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Ticketassist twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Ticketassist zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
  4. Ticketassist is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is Ticketassist gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.
  5. Ticketassist heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Ticketassist producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
  6. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.